انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

کارگاه هاي در حال برگزاري

 

 

 

 

کارگاه هاي در حال برگزاري کتابخانه مرکزي در سه ماهه سوم سال 96

تاريخ

عنوان کارگاه

گروه هدف

وضعيت
96/09/20 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان هوشبري ورودي 96 در حال برگزاري
96/09/20 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان فناوري و سلامت ورودي 96 در حال برگزاري
96/09/22 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان اتاق عمل ورودي 96 در حال برگزاري
96/09/22 آشنايي با کتابخانه مرکزي منابع اطلاعاتي چاپي و الکترونيکي دانشجويان پرستاري ورودي 96 در حال برگزاري